вторник, 27 ноември 2012 г.

Икономическото положение в България и ЕС според Евростат за 2012 г.

Есенната равносметка за развитието на България ще основа на сравнение между нея и останалите членки на ЕС като за целта ще се позовавам на публикация на Евростат за основните данни за ЕС за периода зима 2012-2013 г. (от 31.10.2012 г.). Показателят БВП на глава от населението за страната, базиран на данни от 2010 г., възлиза на 4800 евро и е най-нисък в рамките на Съюза. На последните места компания ни прави Румъния с 5800 евро, а класацията се оглавява от Люксембург със стойност от 82 100 евро. Средната стойност на БВП на глава от населението в рамките на целия ЕС е 25 200 евро, а за еврозоната е 28 300 евро.С резултати под средните стойности за ЕС освен нас и румънците остават Полша (9 300) , Латвия (9 800), Унгария (10 000), Литва (10 200), Естония (11 900), Словакия (12 700), Чехия (14 900), Малта (15 500), Португалия (16 000), Словения (17 600), Гърция (18 500), Кипър (21 000) и Испания (23 100). Ръстът на БВП в стойност за първото тримесечие на 2012 г. съвпада със средния за ЕС от 0,0, т.е без промяна, докато през второто тримесечие макар и с малко изпреварваме средния показател за Съюза, който бележи намаление от 0,2%, а България бележи 0,3% ръст. Първенец по този индекс е Латвия с 1,2% ръст на БВП за второто тримесечие на годината, а  на дъното на класацията с намаление от 1,2% е Португалия.

През второто тримесечие на 2012 г. се нареждаме сред първенците в ЕС по отношение на публичните финанси, тъй като средния показател за Съюза е дефицит в размер на 2,7%, а България има излишък от 4,9%. С най-голяма отрицателна стойност за този период е Испания с  дефицит от 11% като пред нея се нареждат Гърция и Ирландия с дефицити от 8,1% и 7,4%, а първенец в ЕС с излишък от 13% е Норвегия. Средният държавен дълг за ЕС през първото и второто тримесечие на текущата година е съответно 83,4% и 84,9% от БВП. За страната ни цифрата за второто тримесечие е значително по-ниска – 16,5%, като с по-малък показател е единствено Естония (7,3%). Държавният дълг е очаквано най-голям в Гърция, където се е повишил от 132,3% през първото до 144,3% през второто тримесечие, на второ място е Италия (със съответно 123,7% и 126,1% ), следвана от Португалия (112% и 117,5%) и Ирландия (108,5% и 111,5%). Тенденцията на покачване на дълга, макар и на тримесечна база, достатъчно ясно показва неефективността на мерките за справяне с кризисните импулси в Европа.

Ако погледнем показателите свързани с населението няма да открием изненади в сравнение с глобалните тенденции , а именно застаряване на населението. През 2000 г. 15,6% от населението на ЕС е на възраст над 65 г., към 01.01.2011 г. той е  17,4%. За България този показател е 17,7%. Медианата на населението на ЕС към 01.01.2010 г. е 40,6 години, т. е половината от населението е на възраст под 40,6 години, а другата половина е над нея. За сравнение към 1990 г. медианата е 35 години. За 2011 г. средната продължителност на живота в ЕС е 76,7 г. за мъжете и 82,6 г. за жените. България изостава по тези показатели  - те са 70,7 г. за мъжете и 77,8 г. при жените. През 2010 г. 16,3% от населението на ЕС е изложено на риск от живот в бедност (т. е имат доходи под 60% от средните). Най-висока е стойността на този показател в България (22,3%), Румъния (22,2%) и Испания (21,75%). Най-малък процент застрашени от изпадане в бедност има в Исландия (9,25%), Чехия (9,5%) и Норвегия (10,5%).

8,1% от европейските домакинства са подложени на сериозни материални лишения, докато в България показателят е 35%. Най-малък процент от населението търпи тежки лишения в Люксембург (0,5%) и Швеция (1,3%). В категорията на подложени на сериозни материални лишения  са домакинства, които не могат да си позволят поне четири от изброените: неочаквани разходи; едноседмична почивка далеч от дома през годината; да погасяват задълженията си; да консумират месо или риба през ден; да отопляват дома си; пералня; телевизор; телефон или личен автомобил.

Тенденцията на повишаване равнището на безработицата в ЕС се запазва – като през второто тримесечие на 2012 г. тя е 10,4%, а през  третото – 10,6%. Подобно покачване се забелязва и в страната ни от 12,2% за второто до 12,5% през третото тримесечие. Най-висока остава нивото на безработица в Испания (съответно 24,7% и 25,6% за второто и третото тримесечие), следвана от Гърция (със стойност от 23,9% за първото полугодие). Най-ниска е безработицата в Норвегия (3% за полугодието) и Австрия (4,3% за полугодието).

Изводите за мястото ни в Общността могат да бъдат двузначни. От една страна се наблюдава стабилност на държавните финанси и дълг, но тя е последвана от колеблив растеж около нулата и ниско ниво на доходи, съпътствано от висока безработица. С други думи, светлината в края на тунела се вижда, но въпросът дали това не е идващият влак все още е актуален.

Няма коментари:

Публикуване на коментар